top of page

העסקת עובד/ת זר/ה בישראל - שאלות נפוצות והתשובות עליהן / חלק ב' בסידרת הכתבות

בשבוע שעבר עסקנו בתהליך העסקה של עובד זר השבוע נתמקד בביטוחים שעליכם להסדיר עבור העובד/ת ובזכויות של העובד:

1. ביטוח רפואי: חובה על המעסיק (המטופל) לרכוש ולהסדיר ביטוח בריאות למטפל הזר. ניתן להסדיר את הביטוח הרפואי באמצעות תאגיד העובדים הזרים עמו התקשרתם או לפנות לסוכן הביטוח שלכם.

2. ביטוח לאומי: המעסיק חייב לבטח את המטפל במוסד לביטוח לאומי. שיעור התשלום הוא 2% מהשכר המשולם. לפתיחת התיק לעו"ז בביטוח הלאומי

3. פנסיה: כל מעסיק בישראל חייב לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיו. נכון לחודש ינואר 2021 , שיעורי ההפרשה עומדים על 6.5% מהשכר עבור גמל וכן הפרשה של 6% מהשכר עבור פיצויים - על חשבון המעביד, והפרשה בשיעור של 6% על חשבון העובד עבור גמל. את הסכומים הללו יש להפריש עבורו בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין(צו הרחבה לפנסיה חובה), נכון לחודש ינואר 2021 המעסיק אינו מחויב בהפרשת חלקו של העובד הזר ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו בגין גמל.

חופשה ומנוחה:

1. יום מנוחה שבועי: על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951 המטפל זכאי למנוחה שבועית על פי הדת והלאום שלו. בהתאם לפסיקה, אורך יום המנוחה השבועי הינו 25 שעות לכל הפחות. נכון לחודש ינואר 2021 , לרבות על פי הנחיות הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, מטפל שעבד ביום המנוחה זכאי לתוספת בסך 150%(סכום שלא יפחת מ- ₪361.68 ).

2. ימי חג: המטפל זכאי ל- 9 ימי חג בשנה, לפי הדת והלאום שלו ו/או כפי שיוסכם בין הצדדים בתחילת ההעסקה. מטפל שיצא לחופש בחג, זכאי למשכורתו החודשית הרגילה. במידה והמטפל עובד בימי החג, נכון לחודש ינואר 2021 הוא זכאי לתוספת בסך 150% (סכום שלא יפחת מ- ₪361.68) על פי הנחיות הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה.

3. חופשה שנתית: המטפל זכאי לחופשה שנתית על פי חוק, מספר ימי החופשה גדל בהתאם לוותק שלו. חל איסור לפדות את ימי החופשה השנתיים בכסף במהלך תקופת עבודתו של המטפל הזר. מספר ימי החופשה נע בין 14 ל24 ימים בשנה, תלוי בותק של העובד.


4. דמי הבראה: מטפל שהשלים שנת עבודה אחת, זכאי ל- 5 ימי הבראה, בשנה השנייה והשלישית מגיעים לו 6 ימי הבראה בכל שנה,ובשנה הרביעית עד העשירית - 7 ימים בכל שנה. תעריף יום הבראה – ₪378 .

5. ימי מחלה: מטפל זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם לוותק התעסוקתי שלו, כנגד הצגת אישור רפואי. היום הראשון – ללא תשלום. היום השני והשלישי – 50% , מהיום הרביעי ואילך – 100%

יריב גורן מנהל תחום עובדים זרים בצפון, עמותת מטב

הפסקת עבודה של מטפל:

1. הודעה מוקדמת: על המעסיק ועל המטפל הזר, לתת הודעה מוקדמת בכתב, בטרם פיטורים או התפטרות. תקופת ההודעה המוקדמת, נגזרת מאורך תקופת העסקת המטפל הזר אצל המעסיק הנוכחי.


2. פיצויי פיטורין: מטפל זר, שהשלים שנת עבודה ומעלה, זכאי לפיצויי פיטורין אם פוטר או הפסיק את עבודתו בשל סיבה המזכה בפיצויי פיטורין על פי דין.


3. חישוב גובה הפיצויים: שיעור פיצויי הפיטורין הוא שכר חודשי, לכל שנת עבודה אצל המעסיק הנוכחי.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page