top of page

הוועדה להקמת המשמר הלאומי לישראל החלה עבודתה השבוע מתוקף החלטת ממשלה מספר 442

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: ״המשמר הלאומי לישראל ישמש כוח ייעודי מיומן ומאומן לטיפול בתרחישי חירום שונים, בפשיעה הלאומנית, במאבק בטרור וחיזוק המשילות במרחבים שבהם הדבר נדרש במסגרת התפקידים המצויים כיום בידי משטרת ישראל״

המשמר הלאומי יוצא לדרך איתמר בן גבר מריץ עניינים קדימה
קרדיט צילום עוז שכטר לע"מ דוברות המשרד לביטחון לאומי

הוועדה להקמת המשמר הלאומי לישראל החלה את עבודתה השבוע, ביום רביעי, 7 ביוני 2023 י"ח סיוון תשפ"ג מתוקף החלטת ממשלה מספר 442 מיום 2.4.2023. בהתאם להחלטת הממשלה, השר לביטחון לאומי הטיל את הקמת הוועדה על מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי, מר שלמה בן אליהו, שיכהן כיו״ר הוועדה להקמת המשמר הלאומי בישראל. הוועדה תורכב מנציגי ממשלה ונציגי ציבור והיא תכלול, בין היתר, את נציגי משרד ראש הממשלה, המטה לביטחון לאומי, שירות הביטחון הכללי, משרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד האוצר, משטרת ישראל וצה"ל. בהתאם להחלטת הממשלה, על הוועדה להגיש את המלצותיה לשר לביטחון לאומי בתוך 90 ימים ממועד הקמת הוועדה. המלצות הוועדה יובאו על ידי השר לביטחון לאומי לאישור הממשלה.


השר לביטחון לאומי ח״כ איתמר בן גביר: ״בהתאם להחלטת הממשלה המשמר הלאומי לישראל נועד לחזק את שלום הציבור, ביטחונו והסדר הציבורי, בין היתר, בתרחישי חירום שונים, בפשיעה הלאומנית ובמאבק בטרור. המשמר הלאומי לישראל ישמש כוח ייעודי מיומן ומאומן לטיפול, בין היתר, בתרחישי חירום שונים, בפשיעה הלאומנית, במאבק בטרור וכן לשם חיזוק המשילות במרחבים שבהם הדבר נדרש במסגרת התפקידים המצויים כיום בידי משטרת ישראל בתחומים אלה״.


בהתאם להחלטת הממשלה, המלצות הוועדה יתייחסו לאופן יישום החלטת הממשלה להקמת המשמר הלאומי לישראל, קביעת ייעוד תפקידי המשמר הלאומי, סמכויותיו ובכללן סמכויות הקיימות לשוטר, בחינת האפשרות להעברת יחידות מסוימות ממשמר הגבול לאחריות המשמר הלאומי, כפיפות המשמר הלאומי לגורמים השונים וזאת תוך קביעת מנגנוני איזון נדרשים, תפיסת ההפעלה, יחסי הגומלין עם צה"ל, הסדרת סמכות השר לביטחון לאומי להוצאת צווי גיוס מילואים לאנשי המשמר הלאומי באירועי חירום המחייבים זאת, הסדרת תקינה ותקצוב, העברת כוח אדם, נלוות, תקציבים, אמצעים וכן כל נושא נוסף שימצא לנכון ולרבות המלצות בדבר תיקוני חקיקה ותיקון החלטות ממשלה, ככל שיידרשו. בתוך 90 ימים מיום קבלת אישור הממשלה כאמור, יקודמו תיקוני חקיקה והחלטות ממשלה, ככל הנדרש, שבהם יעוגנו, בין היתר, סמכויות המשמר הלאומי בהתאם להמלצות הוועדה שאושרו על ידי הממשלה.


יו״ר הוועדה: מר שלמה בן אליהו, מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי. חברי הוועדה: תנ״צ מאיר אליהו, מפקד המשמר הישראלי משטרת ישראל; נציג שירות הביטחון הכללי; תא״ל (מיל) איציק בר, ראש אגף לוט״ר ומרחב אזרחי במל״ל; ניצב בדימוס אורי בר-לב; מר דב גלבוע, שופט בדימוס; גב׳ שרה העצני כהן; ד״ר אפרים לאור; גונדר בדימוס אילן מלכא; ניצב בדימוס שלומי קעטבי; אלוף בדימוס יפתח רון-טל; גב׳ אורלי ליימן עיני, משרד האוצר; מר גיא אשר, נציג משרד המשפטים; מר רון מרגלית, נציג משרד ראש הממשלה; ניצב קובי יעקבי, המזכיר הביטחוני לשר לביטחון לאומי; נציג צה״ל ונציג משרד הביטחון טרם נקבעו.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page