top of page

תיקון 190 הטבות מס לגמלאים

לא מעט אנשים מקבלים שיחות שיווק של סוכנים / משווקים שמנסים לשכנע את הלקוחות להנות מהטבות המס הקיימות במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. הלקוח הסביר ששומע שניתן לקבל הטבת מס יתפתה להסכים להצעה, אולם לא לכולם מתאימה הטבה זו מכיוון שחוסך שירצה למשוך בעתיד את הכספים שצבר במסגרת תיקון 190 יוכל לעשות זאת בתנאים הבאים:

1. הוא עבר את גיל 60. 2. הוא יוכל למשוך את הכספים בסכום אחד בתנאי שהוא מקבל קצבת פנסיה חודשית שעומדת לפחות על כ-4,606 ₪ (נכון לשנת 2022). 3. החוסך יכול וכדאי לו למשוך את הכספים בצורה של קצבה חודשית, קצבה זו תהיה פטורה ממס לכל החיים.

ראשית אסביר כי תיקון 190 הינו חלק מרפורמה כוללת שהסדירה נושאים רבים בתחום הפנסיוני, אני אתייחס בעיקר לקופות הגמל.

במטרה לעודד חיסכון לפנסיה באמצעות קופת הגמל תיקון 190 מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים וליהנות מתשלום מס מופחת על הרווחים שנצברו לרשותו בקופת הגמל.

חוסך רגיל בקופת הגמל נדרש לתשלום של מס רווחי הון בשיעור של 25% ריאלי על הרווחים שצבר בקופה, לעומתו חוסך/גמלאי שעבר את גיל 60 וברשותו קצבה מינימאלית של 4,606 ₪ ישלם מס בשיעור של 15% נומינאלי על הרווחים שצבר בקופת הגמל .

ביאור קטן לגבי רווח ריאלי: זהו הרווח שיש לנו אבל בניכוי שיעור עליית המדד השנתי. לדוגמא הרווחנו בשנה מסוימת 10% על ההשקעה בקופת הגמל, ומדד המחירים עלה בשיעור של 5%,אנו נשלם מס של 25% על ההפרש 10%-5% =5% ואת הרווח הזה 5% נכפיל ב25% ונקבל מס של 1.25% בלבד, כלומר אם נניח שהרווחנו 10000 ₪ לפני ניכוי עליית המדד, אנו נשלם מס סופי של 1250 ₪ בלבד.

לעומת זאת חוסך במסגרת תיקון 190 ישלם 15% מס נומינאלי (ללא ניכוי שיעור עליית המדד),ואם הרוויח 10000 ₪ במקרה זה ישלם 1500 ₪. ההטבה הגדולה של המס המופחת באה לידי ביטוי בתקופה בה מדדי המחירים לצרכן נמוכים מאוד ולא בשנה הנוכחית בה המדד יעלה קרוב ל5%.

שבת שלום ,שלומי ויזל נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il

גילוי נאות

אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן.

פוסטים קשורים

הצג הכול

רק בגלל הרוח

מאת: מאיר אוחנה מלחמת "חרבות ברזל" שעדיין נושאת את השם הזה, עוטפת את האומה הישראלית באין ספור היבטים. מהנרצחים במעשי הטבח והזוועה מאותה שבת, דרך חטופים שעדיין שם בשבי חמאס וממשיך דרך חללי צה"ל שנופלים

אולי יעניין אתכם...