top of page

שוכר המפר הסכם שכירות:

חתמתם על הסכם שכירות אבל השוכר מפר אותו באופן בוטה- הוא נמנע מלשלם את דמי השכירות/ השיקים של דמי השכירות לא כובדו בבנק/ הוא עושה שימוש במושכר למטרה שונה משנקבע בהסכם השכירות או בכלל מדובר בשוכר שלא מפנה את המושכר למרות שתקופת השכירות נגמרה.


מה עושים?

שליחת מכתב התראה - רוב הסכמי השכירות כוללים סעיף על פיו במקרה והשוכר מפר את הסכם השכירות, יש ליתן לו על כך הודעה בכתב תוך ציון מניין ימים מוגבל בו הוא נדרש לתקן את ההפרה ואם לא יעשה כן תוכלו לממש את הערבויות שניתנו לכם במסגרת הסכם השכירות ולפנות לערכאות משפטיות בכדי למצות את כל הסעדים המגיעים לכם עפ"י הסכם השכירות ומכח כל דין. יש חשיבות לשלב זה גם אם הוא לא מופיע כהתחייבות מצידכם בהסכם השכירות שכן אם תוגש תביעה לפינוי מושכר ו/או תביעה כספית נגד השוכר, בית המשפט ירצה להיווכח שטרם פנייתכם להליך משפטי, נתתם הזדמנות לשוכר לתקן את ההפרה.


מימוש הערבויות שניתנו לכם - תוכלו להגיש למימוש בהוצאה לפועל את השיקים של דמי השכירות שלא כובדו, הערבויות שניתנו לכם מהשוכר במסגרת הסכם השכירות, למשל את שטר החוב או שיק הביטחון (אם מדובר בסכום הנמוך מ25,000 ₪ ניתן להגיש בהליך מקוצר). במסגרת הליך זה יש לפתוח תיק בהוצאה לפועל (כרוך בתשלום אגרה) כשאתם מצוידים בשיקים או בערבויות הרלוונטיים לאותו מקרה (בנוסף למסמכים נוספים הנדרשים לצורך פתיחת ההליך). תישלח אזהרה כתובה לשוכר כי עליו להסדיר תוך 30 ימים את החוב. השוכר רשאי להגיש בקשה להתנגדות או טענת "פרעתי" ובמקרה כזה יועבר הדיון לכותלי בית המשפט אשר ידון אם יש ממש בטענותיו של השוכר.


תביעה לפינוי מושכר (מוגשת בבית משפט שלום במחוז בו נמצא המושכר) - זהו הסעד החשוב ביותר שמוענק למשכירי דירות. חשוב לציין כי התביעה היא לפינוי המושכר בלבד ולא ניתן לכלול בה סעדים נוספים אבל זהו צעד חשוב מאוד כדי לפנות שוכר שאינו מקיים את הסכם השכירות. יש לצרף מראש לכתב התביעה את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות תצהירים ואסמכתאות. על השוכר הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מהיום שהומצא לו כתב התביעה ולצרף את כל המסמכים הנוגעים להליך לכתב ההגנה מטעמו. מדובר בהליך יחסית מהיר והכל כדי למנוע מהמשכיר פגיעה ממושכת בנכסיו ולכן התקנות קובעות כי דיון בבית משפט יקבע תוך 30 ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון ובדר"כ הדיון יסתיים תוך יום אחד. עם קבלת פסק הדין לפינוי המושכר, על השוכר לפעול על פיו. היה והשוכר לא מכבד את פסק הדין, יהיה עליכם להגיש לביצוע את פסק הדין בהוצאה לפועל ולפתוח בהליך פינוי (עליו לא ארחיב הפעם).


תביעה כספית - המלצתי היא להגיש את תביעה זו רק לאחר שהשוכר פינה את המושכר בפועל שכן רק במועד זה ניתן לאמוד את הנזקים בשלמותם. למשל, ייתכן והגשתם תביעה לפינוי מושכר כי השוכר לא משלם דמי שכירות מזה מס' חודשים אך השוכר פינה את המושכר בפועל רק לאחר שנה, במקרה כזה תרצו לתבוע דמי שכירות על שנה מלאה ולא רק על מס' חודשים ואת כל ההוצאות שנגרמו לכם לצורך פינויו, לחילופין, מקרה בו השוכר פינה את המושכר במועד שנקבע בפסק הדין אולם הותיר אחריו נזקים. התביעה הכספית יכולה להיות מוגשת גם נגד הערבים שנתנו ערבותם להתחייבויות השוכר במסגרת הסכם השכירות, ככל וישנם ערבים.


תשומת ליבכם כי בכל מקרה אסור לכם לפנות את הדייר בכח ואסור לכם לנתק את אספקת המים והחשמל כי אז אתם חשופים לתביעה מצד השוכר! לצורך פינוי המושכר וגביית הכספים המגיעים לכם עליכם לנקוט בדרכים החוקיות העומדות לכם כפי שפורט לעיל.


בברכת שבת שלום, עדי און, עו"ד


אין האמור מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ באופן פרטני עם עו"ד מקרקעין לפני עריכת כל עסקה.

להתייעצות ללא התחייבות וללא עלות: 04-8674745, 050-9966523

#שכרדירה#שכירות#שוכר#משכיר#עורךדין#דמישכירות#תביעהכספית#שטרחוב


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page