top of page

מכרז הקרקעות בפוריה כפר עבודה - פסק הדין

עו"ד גלעד ראש מטבריה, גורף ניצחון מוחץ ללקוחותיו בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת ע"י עו"ד איתמר בן זאב. על פניו בתחילת הדרך היו התבטאויות השופט מבטיחות לעותרים שהרגישו בטוחים עד להגעתו של עו"ד גלעד ראש שנשכר ע"י המשיבים לעתירה ובתשובתו צירף כ-1,500 עמודי תשובה לעתירה הכוללים תצהירים, אסמכתאות למקום מגורים, מעמד משפחתי, עדויות שכנים, חוזה שכירות, תלושי שכר וכיוצא בזה. או אז בשקט המקצועי שבו הפך את הקערה על פיה עת קיבל השופט את טענותיו ודחה את העתירה.

"לעמדה ולדרישות העותרים לא מצאתי כל בסיס ואני רואה לדחותם".

וכך כתב השופט, "לאחר דיון והכרעה ולאחר בחינה, עיון ואיזון, ראיתי על צד העיקר, לדחות את העתירה, שעה שסופו של יום נוכחתי כי בדין אושרו כלל ההצעות הזוכות, לרבות המציעים הזוכים שהועמדו לבחינה במסגרת העתירה.


עו"ד גלעד ראש:

לצד האמור אני רואה להבהיר כי הייתה אכן הצדקה מלכתחילה להגשת העתירה, זאת משעה שרמ"י נמנעה מלערוך, טרם הגשת העתירה, את הבירורים והחקירות הנדרשים. בעקבות הממצאים העובדתיים לכאורה שהוצגו בפניה, כפי שהדברים התחייבו בנסיבות ענייננו ולאחר שהועמקו הבירורים ברמה המתחייבת, על ידי רמ"י, ומשעה שוועדת המכרזים של רמ"י הכריעה בשנית לאשר את המציעים הזוכים שנבחנו על ידה בהרחבה, הדיון בעתירה התייתר ולא היה עוד מקום להמשיך ולעמוד על בירור העתירה.


...הוא הדין לעניין הטענות לקיומה של קנוניה בין מי מהמשיבים לבין נציג כזה או אחר במועצה האזורית או בוועד המקומי של היישוב או טענות כנגד ועדת המכרזים, על שהטתה מכרז, בשל התערבות גורמים אלו. טענות אלו מוטב אלוליי נטענו ומכל מקום אלו הועלו בעלמא ואינן יכולות לשמש בסיס לחקירה משלימה נוספת כזו או אחרת. לציין בנקודה זו כי קרבה משפחתית בין מי מהעותרים לבעל תפקיד כזה או אחר בוועד המקומי או במועצה, אינו יכול לשמש בסיס לטענת קנוניה. על אחת כמה וכמה שעה שביחס לאותם קרובים, אף לא הוצג אישור מטעם המועצה האזורית אלא הוצג אישור של משרד הפנים על פי החלופה שמכירים בה מסמכי המכרז.


...המשך עיכוב הליכי המכרז בנסיבות ענייננו, יש בו לפגוע באינטרס הציבורי כאשר יש להזכיר שעד היום התעכבה זכייתם של מציעים שונים ומסיבות השמורות עם רמ"י אף ביחס לקבוצות אחרות, תוך פגיעה בזכותם לממש זכייה זו על הציפייה הלגיטימית שקמה להם מכוח זכייתם.


... לא מצאתי כל בסיס לטענות העותרים, כי היחס שניתן למשיבים שנבדקו בחוזר אינו 2 שוויוני, שעה שניתן להם היתר להציג הבהרות ולתקן פגמים בהצעתם. המשיבים הנ"ל 3 הציגו מלכתחילה וכנדרש תיעוד ואישורים עפ"י הנדרש במכרז ובכך עמדו באופן שוויוני 4 בתנאי המכרז.


... כי יש לאשרר את זכייתם 16 של אותם מציעים, שעה שלא נפל פגם בכשרות הצעותיהם, בניגוד לספקות שביקשו 17 להעלות העותרים בטיעוניהם,..."


לפיכך, ולאור הממצאים בית המשפט קבע כי: "לעמדה ולדרישות העותרים לא מצאתי כל בסיס ואני רואה לדחותם".


עו"ד גלעד ראש מסר לכתבנו כי: אני שמח כי עשה השופט סדר וצדק, בין העיקר לטפל ובין האמת למציאות המדומה שהוצגה בפניו בעתירה. ברור לכל כי משראה השופט שהמציאות המדומה לאור אלפי המסמכים שהוצגו בפניו באופן מקצועי, אין בה ממש דחה את העתירה.

#פוריהכפרעבודה#עורךדיןגלעדראש#מכרזקרקעות#ביתהמשפט#עורךדיןאיתמרבןזאב
אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page