top of page

מועצת העיר טבריה מאשרת..

עודכן: 3 ביוני 2022ביום רביעי התכנסה הועדה הממונה לישיבתה החודשית בראשות יו"ר הועדה הממונה בועז יוסף ובה עלו על סדר היום הנושאים הבאים: העברת חוק עזר עירוני המסדיר את קיבוץ הנדבות בעיר ומתן רישיונות לקיבוץ נדבות בהתאם לחוק.


אישור פרוגרמה עירונית של מבני ציבור הנדרשים ברחבי העיר. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לעמותות הספורט על סך כולל של 2 מיליון ש"ח ובהם סכום של 1,154,337 ש"ח לטובת עמותת הספורט עירוני טבריה בכדורגל. כמו כן, אישרה המליאה מתן מקדמה של 25 אחוז לעמותת הכדורגל עירוני טבריה בשל מצוקתה התקציבית.


הוצאת צו ארעי למנהל מקרקעי ישראל בדרישה לפתח מגרש חנייה שיכיל 30 רכבים ברחוב אילת במרכז העיר. עוד אישרה הוועדה הממונה שורה של תבר"ים לסלילת כבישים, שיקום ועוד..#מועצתהעיר#טבריה#בועזיוסף#חוקעזרעירוני#מבניציבור#ספורט#ספורטעירוניטבריה

אולי יעניין אתכם...