top of page

להב 433 חייבת לחקור!


להב 433 חייבת לחקור את ההצעה לשינוי החוק, שיאפשר ליו"ר וועדה קרואה או ממונה להתמודד לבחירות מיד עם סיום תפקידו כפקיד ממשלתי ממונה.

כידוע, פקיד ממשלתי ממונה זוכה לכל הזכויות המוקנות לראש עיר בבחירות ובועז יוסף כבר מנצל את המעמד הזה גם כלכלית וגם תודעתית ולמעשה הוא מנהל לכאורה מסע בחירות ע"ח הקופה הציבורית והכל בביטחון שהחוק ישונה והוא יוכל גם ללא תקופת צינון להתמודד.


כיום החוק, לא מאפשר זאת. על כל פקיד ממשלתי ממונה להמתין תקופת בחירות אחת ואינו יכול להתמודד. הביזיון רק של המחשבה לשנות את החוק שיצאה מבית מדרשו של הליכוד בטבריה מעיד מי הוא האמת הליכוד בטבריה. זו עסקת קומבינה מסובבת שרק להב 433 יכולה לחקור ולהגיע לאמת לאחר חקירות וקבלת מידע.

הפעילות של גורמי ליכוד בטבריה, כמו גם אחרים בין חברי הכנסת בישראל של הליכוד שביחד הם מנסים להוביל לשינוי החקיקה. לכל העוסקים בלחצים אלו לשינוי החקיקה אינטרסים וקומבינות שאין להם כל קשר לחקיקה ציבורית אמיתית של בית מחוקקים המכבד את עצמו. רק אינטרסים אישיים של אריה דרעי שמינה את בועז יוסף הידוע כאיש שלו מובהק, מנגד זה משרת גם את אנשי הליכוד בטבריה בקומבינות פנימיות המשרתים את האינטרס הזה. אנשי ליכוד בעלי אינטרסים בטבריה פועלים במרץ לשינוי החקיקה.

שיטת תן וקח המהולה באלמנטים של שוחד ציבורי לכאורה מריחה רע, נראית רע, ותכליתה אישית ולא ציבורית. על כך אמרה באומץ גם ח"כ עו"ד טלי גוטליב:

להב 433 עוד יחקרו את נושא שינוי החקיקה שמעניקה חוסר צינון למי שיש לו יתרון על כל מועמד אחר.

חברי הכנסת של הליכוד נראים כמי שנכנסים בעיניים פקוחות לחקירה עתידית בלהב 433. גם אם שינוי החוק לא יעבור הנושא חייב להיחקר היות והמידעים המגיעים למערכת העיתון הם בעלי אלמנטים פליליים לכאורה.


אולי יעניין אתכם...