top of page

כך בועז יוסף ועיריית טבריה מוכרים את טבריה לחרדים זו השיטהמזה שנים שעיריית טבריה מוכרת / מעבירה את נכסיה לטובת עמותות חרדיות בין בשטחי קרקע לבין בהענקת מבני ציבור ומקלטים לעמותות החרדיות.

למרות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1-2023 וההוראות וההנחיות הברורות בועז יוסף הפקיד הממשלתי כבר החל במכירת החיסול של נכסי העירייה. במסמך שפורסם לעיל מקלט 111 בשיכון ג' עומד להיות מועבר לחרדים מעמותה כזו או אחרת אבל בלב השכונה בה גדל, הפקיד הממשלתי, בועז יוסף, כמו גם כל קהילת העלייה מעירק על כל גווניה פועל עכשיו הפקיד הממשלתי, בועז יוסף להעביר את מקלט 111 שבלב שיכון ג' בטבריה לתושבי השכונה החרדית הבנויה מתחת לכביש המפריד בין השכונה החרדית לבין בתי התושבים בשיכון ג'.

הוראות חוזר משרד הפנים מדברים ברחל ביתך הקטנה על איוסר כל פעולה שיש בה סממנים של תן וקח מנכסי הציבור והנה כי כן הפקיד הממשלתי מפרסם ברבים את כוונתו לבצע בניגוד לחוזר משרד הפנים 1-2023 ולבצע הליך של הקצאת קרקע לפני הבחירות ולא אחרי הבחירות. הקולות של החרדים חשובים לכל מועמד אבל בועז יוסף נראה כמנצל מעמדו וכבר מתחיל להראות לחרדים במקום שהוא פועל למענם. אם זה לא נראה למחוקק או למשרד הפנים כתן וקח לפני בחירות אז מה כן?

חבל שחברי הכנסת מהליכוד שתמכו בחקיקה לאשר ליו"ר וועדה ממונה להתמודד בבחירות ללא תקופת צינון לא רואים את מודעת ההקצאה של תן וקח לטובת החרדים. בועז יוסף הוא האיש של אריה דרעי והחרדים בכלל בכנסת ישראל.

משרד הפנים, בועז יוסף, תן וקח
1-2023מתוך הנחיות משרד הפנים לקראת שנת בחירות מה מותר ומה אסור

הנה כי כן, יו"ר הוועדה הממונה, בועז יוסף, האיש שממשלת ישראל סוללת לו כיום את הדרך להתמודד לראשות העיר טבריה ללא תקופת צינון כמתחייב בחוק דהיום, והפועל תוך כדי מילוי תפקידו כיו"ר וועדה ממונה, ושינוי החוק מגיע מאנשי הליכוד בכנסת ישראל, והכל לטובת אריה דרעי והפיכת טבריה לעיר חרדית נוספת בישראל וכמוב בעידוד כל המפלגות החרדיות והקיצוניות.

נראה שהחוק לא מעניין את עיריית טבריה ובכיריה, איש הישר בעיניו יעשה וכל העולה ברוחו. לית דין ולת דיין. זה בועז יוסף, זה סגנון התנהלותו, החוק הוא רק המלצה עבורו לפחות כך נראה. אם אני טועה, צא עכשיו בועז בהודעה שאתה עוצר כל הליך שמנוגד להנחיות משרד הפנים 1-2023.

רק שכחתי דבר אחד פעוט וקטן, אין מה לעשות שכחתי שמשרד הפנים וליתר דיוק אריה דרעי הוא זה שחפץ ביקרו של האיש. אז מה יועילו חכמים בתקנתם?

ואילו אתם תושבי העיר טבריה, במיוחד היום תושבי שיכון ג' אם באנשים שכאלו המתנהלים באופן הזה אתם חפצים לבחור, אזיי מגיע לכם רק הנהגה שכזו. ואם לא תפעלו בכדי שהאיש גם אם ישנו את החוק לטובתו, לא תבחרו בו ובחבורה אליה חבר. אם לא תתאגדו בשיכון ג' לנוכח הארוע, בו יבוא היום והחרדים יכנסו אל חצרות הבתים שלכם במקום שהעיריה תדאג לצרכי החרדים בדרכים חוקיות יותר ולא מנקרות עיניים לתושבים המסורתיים והחילוניים בשיכון ג' בטבריה ותבנה עבורם בית כנסת בשכונה שלהם.

ואילו אתם תושבי העיר, חכו זה רק היומן לעומת מה שעומד לקרות, זה יקרה לכם בכל טבריה ובכל שכונותיה. כי... בועז יוסף הוא האיש הוא שליחו של אריה דרעי, זה ברור לכם ולי גם יחד. אז לשיקולכם להרים קול זעקה כאן ועכשיו או לשתוק עד שזה יעבור ולא יהיה ניתן לתקן או לשנות. זה הזמן זו העת.

תגובת העירייה, לא הגיעה. לכשתיגע תצורף לידיעה. בין לבין נראה שיש עוד כאלו ברשות האומרים שזה יקח זמן רב עד שההקצאה תאושר וזה מוקדם לזעוק. וחוזר משרד הפנים זה נראה כחתיכת נייר שלא ראויה להתייחסות יתר.