top of page

חיוב במס רכישה:

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974 קובעים את החבות בתשלום מס רכישה ואת שיעורי המס המוטלים על רוכש זכות במקרקעין וכן את הזכאות לפטור ממס רכישה או הקלה בשיעורו.בעת רכישת זכות במקרקעין מסוג קרקע/משרד/חנות, שיעור מס הרכישה הינו בשיעור של 6% משווי העסקה.


מס הרכישה בנוגע לדירות מגורים נקבע לפי מדרגות מס ולעניין זה יש להפריד בין שני מקרים:

רוכש דירה שזוהי דירתו היחידה: ככל ומדובר בדירת המגורים היחידה בישראל של הרוכש ושווי העסקה אינו עולה על סך של 1,747,865 ₪ יינתן פטור ממס רכישה. ככל ושווי העסקה עולה על סכום זה הרוכש ימוסה לפי מדרגות מס כמפורט להלן:


0% – על חלק השווי שעד 1,747,865 ש"ח (לא ישולם מס= פטור)

3.5% – על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח

5% – על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח

8% – על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח

10% – על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח


הגדרת "דירה יחידה" תחול גם על רוכש שיש לו דירה שקיבל בירושה, ובלבד שחלקו בזכויות בדירה אינו עולה על מחצית.


רוכש אשר בבעלותו דירת מגורים נוספת (שתי דירות ומעלה) כלומר, מי שיש בבעלותו דירת מגורים וכעת רוכש דירה נוספת (מבלי שמכר את דירותיו הנוספות): ביום 28.11.2021 נחקק תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 98) ועודכנו מדרגות מס הרכישה של רוכש דירת מגורים נוספת: על חלק השווי שעד 5,348,565 ₪ ישולם מס בשיעור של 8% ועל החלק העולה על שווי זה ישולם מס בשיעור של 10%.

חשוב להבהיר כי כאשר אדם הינו בעלים של דירת מגורים וכעת רוכש דירה נוספת אך בכוונתו למכור את דירת המגורים הראשונה שבבעלותו, ניתן לבקש מרשויות מיסוי מקרקעין הקפאה של חיוב מס הרכישה ועם מכירתה של הדירה הראשונה להגיש בקשה למיסוי לפי דירה יחידה על הדירה הנוספת ובלבד שהדירה הראשונה נמכרה במסגרת המועדים הקבועים בחוק.


כמו כן יש לשים לב כי לצד מקרים אלה קיימים גם מקרים מיוחדים/חריגים, למשל:

במקרה של העברה ללא תמורה של דירת מגורים, כאשר למקבל ההעברה כבר יש דירת מגורים בבעלותו, ישלם מקבל ההעברה 1/3 ממס הרכישה הצפוי בלבד.


בעת רכישת דירת מגורים ע"י נכה/עיוור/נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם יהא מס הרכישה בשיעור של 0.5%. הנחה זו לא תינתן יותר משתי פעמים לאותו אדם ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק.


במקרה של העברת זכויות בדירה אגב גירושין או קבלת דירה בירושה לא יחול חיוב במס רכישה שכן פעולה זו אינה מהווה מכירה.

כל הסכם מכר חייב בדיווח לרשויות מיסוי מקרקעין תוך 30 ימים ממועד תאריך העסקה (היום בו חתמו המוכר והקונה על הסכם מכר או זיכרון דברים) והמועד החוקי לתשלום מס רכישה הוא תוך 60 יום מתאריך העסקה.

אין האמור מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ באופן פרטני עם עו"ד מקרקעין לפני עריכת כל עסקה.

כותבת הטור עוסקת בתחום המקרקעין מזה כ-11 שנים.


עדי און משרד עורכי דין, רח' העמקים 9 טבריה

להתייעצות ללא התחייבות וללא עלות: 04-8674745, 050-9966523

בברכת שבת שלום,

עדי און, עו"ד#מסרכישה#מיסוימקרקעין#שבח ורכישה#דירות# מגורים#פטור#זיכרוןדברים#עדיאון#קבלתדירה#ירושה

פוסטים קשורים

הצג הכול

שריפה בחנות אופניים בטבריה

5 צוותי כיבוי מתחנת טבריה פועלים בשעה האחרונה בשריפה בחנות אופניים ברחוב הגליל בטבריה. מפקד האירוע, רב רשף איציק בן חמו: ״לוחמי האש מבצעים פעולות כיבוי בחזית החנות ובמחסן מאחורה. עקב מטען האש הכבד בחנ

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page