top of page

הצדק יצא ויוצא לאור

בפסק הדין שנתקבל לאחר גישור לא רק שולמו 215 אלף שקלים. גם מכתביה של עו"ד שרית דנה הפכו לחלק בלתי נפרד מדו"ח מבקר המועצה. כל שכתבה בתגובותיה, עו"ד שרית דנה שייצגה את וועד פוריה עלית אני מביא כאן לעיון הציבור בכדי שהציבור יוכל לקרוא, ללמוד, לעיין ולהבין את עיקרי האירוע.

עו"ד שרית דנה, הייתה בין תפקידיה הרבים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית למשרד הפנים כעשור ויותר, ויועצת משפטית במשרד מבקר המדינה ועוד... במכתבה מיום 18.10.16 למבקר המועצה האזורית בעמק הירדן, אהוד נוסן, מכתב שהפך כאמור לחלק בלתי נפרד מ"דו"ח הביקורת" כתבה כך:

"ראשית, נבקש להתייחס לטיוטת דו"ח הביקורת בכללותה (המדובר במסמך "הסופי" שהוציא המבקר, אליו נתייחס כטיוטה, ועל כך בהמשך) וכן להליכים שקדמו לפרסומה, אשר יש בהם, לדידנו, בכדי להטיל צל כבד על תכלית כתיבת טיוטת הדו"ח מלכתחילה, עוד נבקש להתייחס לעובדה שנוכח ההליך הקבוע בדין לטיפול בדו"ח ביקורת שנערך על ידי מבקר רשות מקומית, אין כל אפשרות חוקית להביא את הדו"ח האמור לדיון במועצה במועד שנקבע לכך על ידי ראש

המועצה, קרי ב-1.11.2016, לא כל שכן להתבסס עליו לצורך קבלת החלטות שכן, לא ניתנו ביחס אליו הערות ראש המועצה האזורית, לא התקיים בעניינו דיון בוועדת הביקורת של המועצה (ואף לא, כפי שנדרש לפחות מבחינת כיבוד הדדי בין רשויות, דיון בוועדת הביקורת של הועד המקומי), ולא התקבלו בעניינו החלטות בוועדות הביקורת, הליכים שלפחות בלעדיי חלקם אין הדין מתיר פרסומו של דו"ח ביקורת והצגתו בפני המועצה.

עוד נבקש להפנות תשומת הלב לשיטת כתיבתה של הטיוטה, לטכניקות הכתיבה ואולי אף לטכניקת עריכת הביקורת העולה ממנה, אשר רצופות פגמים וליקויים, המעיבים על טיבם של ה"ממצאים" והמסקנות השזורות בה ושומטים את הבסיס מתחת לרובם המכריע. לאחר מכן נתייחס באופן פרטני לסוגיות המרכזיות העולות מהטיוטה והנוגעות לפעילותו של הוועד המקומי ולהבהיר שהתשתית העובדתית והנורמטיבית משמיטה את היסוד מתחת לרוב המכריע של טיוטת

הדו"ח ובוודאי מתחת למסקנותיה. לבסוף נבקש לעמוד על חוסר החוקיות, חוסר הסבירות וחוסר התקינות הגלומות בהעמדת טיוטת דו"ח הביקורת, במתכונתה הנוכחית ונוכח הבסיס הרעוע עליו הוא עומד, כפי שיובהר להלן, כבסיס לדיון ולהחלטות כלשהן, לא כל שכן החלטות בעלות משמעות ניכרת לישוב פוריה עילית ותושביו כגון החלטה בדבר שלילת סמכויותיו של הוועד המקומי".


"....הביקורת וסמכות המבקר לערכה

41 . בשולי הדברים אף כי לא בהכרח בשולי חשיבותם יוער שהוועד המקומי בחר לענות במסמך זה לגופם של דברים, וזאת מבלי לעסוק בעניין סמכותו של מבקר המועצה לערוך ביקורת על הועד המקומי פוריה עילית. זאת משום רצונו הברור והחד משמעי של הועד המקומי להבהיר שאינו מבסס להסתתר מאחורי טענות פורמליות, שאין לו דבר להסתיר ושהוא סבור שאין בטענותיו המופרכות של המבקר ובאמירותיו ומסקנותיו כל ממש.

42 . יחד עם זאת, המדובר בשאלה המחייבת בחינה וליבון ואשר התשובה רחוקה מלהיות נקיה מספקות. פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח - - 1958 (להלן: הצו או צו המועצות האזוריות) אינם כוללים הוראה מפורשת כלשהי המסמיכה את מבקר המועצה האזורית לבקר את הוועדים המקומיים בתחומה של המועצה האזורית.

43 . משכך, ונוכח הכלל הרגיל לפיו סמכותה של רשות ציבורית וסמכותו של עובד ציבור אינה משתרעת אלא על מה שהדין הסמיכם לעשות, נדרש היה להגיע לכלל מסקנה שמבקר המעוצה האזורית מוסמך לבקר רק את המועצה עצמה ולא את הוועדים המקומיים בתחומה. מסקנה זו מתחזקת הן נוכח מהות תפקידו של מבקר רשות מקומית כמבקר פנים,

המוסמך כלל לבקר רק את הגוף בו הוא מכהן במבקר כמו גם נוכח הוראותיו המיוחדות של צו המועצות האזוריות המסדיר במפורש את דרכי הביקורת בוועד המקומי.

44 . כך, על פי סעיף 130 א לצו, מוטל על המועצה האזורית למנות ועדת ביקורת מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד המקומי. סעיף 130 א אף מגדיר את תפקידיה של ועדת הביקורת בישוב באופן הבא: "(ג) ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו אל הפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו לקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות..." ועוד נכתב "...כאמור, הועד המקומי בחר במסמך זה להתמודד עם הדברים לגופם, מן הטעמים שפורטו לעיל. אולם אין ללמוד מכך שהועד המקומי מקבל את עצמו את סמכותו של המבקר, אם זו אינה נתונה לו כדין, ולפני קידום כלשהו של הטיפול בטיוטת הדו"ח האמורה, יש הכרח לבחון את סוגיית סמכותו של המבקר לעומקה. הועד המקומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב את הטיעון בסוגיה זו בהמשך הדברים..."


"...על טיוטת הדו"ח והטכניקה בה נכתב.

51 . קריאה של טיוטת הדו"ח, לאורכה ולרוחבה אינה יכולה שלא לעורר תרעומת בכל הנוגע לאופן בו נערכה, ובנוגע לטכניקות הפסולות בהן נקט המבקר לאורך הטיוטה כולה. טכניקות אלה נועדו, כך נראה, וכפי שיפורט בהרחבה בהתייחסותנו, לתמוך במסקנות אליהן ביקש המבקר להגיע ולהגשים את המטרות בגינן ייתכן ונכתב הדו"ח מלכתחילה, אף אם המציאות מספרת סיפור שונה בתכלית.

52 . כך, מעלה המבקר לאורך הדו"ח כולו שלל טענות חמורות, זאת ללא כל ביסוס עובדתי וראשית ראיה לדברים, בהסתמך על השערות, סברות, הנחות והכרות אישית, כך לדבריו, תוך הצגת הדברים, במרבית המקרים, כעובדות מוגמרות שאין עליהן עוררין. עוד מתייחס המבקר לאורך הטיוטה כולה לדוגמאות יחידות ושוליות, מהן הוא מתיימר להסיק מסקנה גורפת אשר מתאימה, כמו כפפה ליד, לתוצאה אליה ביקש להגיע. זאת על אף שיודע הוא היטב כי המציאות מלמדת שאם בכלל יש בהו ממש, הדוגמאות שהובאו על ידו הן לכל היותר החריג לכלל שאינו מעיד עליו אלא על היפוכו, וכי גם לאותם מקרים חריגים ניתן, בזמן אמת, הסבר מלא.

53 . עוד טכניקה בה משתמש המבקר על מנת להשפיע על הלך מחשבתו של הקורא, היא הסתמכות על שלל תלונות עמומות, שברי מסמכים וציטוטים מקוטעים, כך לאורך הדו"ח כולו, וכך בפרט בתתי פרק - 7 ו- 8, אליהם הוא מתייחס כעובדות מוכחות. זאת על אף קיומם של מסמכים אשר סותרים את האמור ושומטים את הבסיס לטענותיו, או לכל הפחות, מספקים הסבר סביר לדברים, מסמכים אשר לרוב קיומם ידוע לו והיו מצויים בידיו )לעיתים אף באותם מסמכים ממש עליהם הוא מסתמך, כפי שיובהר, בין היתר, לעניין שהובא בסעיף.


ב' בתת הפרק העוסק בליקויים בקבלת החלטות(;

54 . עוד מוסיף המבקר ומפזר לאורך הדו"ח שלל האשמות חמורות, אשר מעבר להיותן בלתי מבוססות עצם העלאתן, אף אם כ"חשש" בלבד, יש בו בכדי לגרום נזק שיהיה קשה עד - מאוד לתקן. כך לדוגמה בכל הקשור לעירוב בין עסקיו הפרטיים של יו"ר הוועד ולפעולתו בוועד, תת פרק בו הגדיל המבקר והניח קיומן של עובדות על מנת לבסס ולתמוך את

האשמותיו החמורות.

55 . עוד עושה המבקר עושה שימוש כמה וכמה פעמים בשיטה של ציון עובדות שאינן קשורות זו לזו בסמיכות, מבלי לקשור ביניהן ומבלי לקבוע מסקנה ברורה, בידיעה שלא ניתן להסיק אותה מתוך התשתית העובדתית שנפרשה. אלא שהצגה כזו של הדברים מטרתה היחידה היא להביא את הקורא הבקיא פחות בהליכי ביקורת והסקת מסקנות לקשר בעצמו בין הדברים ולו מפאת סמיכותם, ולהגיע למסקנה שאין לה בסיס.

56 . עוד חשוב לציין לעניין זה, כי אף הבסיס המשפטי עליו מנסה לעמוד המבקר במספר מקרים, לוקה בחסר, בלשון המעטה, ומצוטט במקרים רבים בצורה חלקית ומגמתית שכל מטרתה יצירת מראית עין בפני הקורא של חוסר תקינות משפטית. כך לדוגמה ובאופן מובהק, בתת הפרק העוסק בהעסקת חתנו של יו"ר הוועד בהתקנת מזגנים..."

החומר המועט על קצה המזלג מובא לכם הציבור לראשונה, בתגובה לכל הפרסומים בעבר ועל הנכתב בדו"ח הביקורת של המועצה.

בגין הדו"ח נחקרתי גם במשטרת ישראל ביחד עם חברי ועד נוספים, עברנו את מסרקות המשטרה, ובהודעת הפרקליטות נמסר לי כי: התיק שבנדון נסגר בעילת - חוסר אשמה!! למי שלא מבין את הפרשנות, ההודעה היא ש"אין כלום כי לא היה כלום"! התשלום ששולם 215,000 שקלים מדברים בעד עצמם.

את המכתב מיום 18.10.2016 כמו גם המכתב מיום 24.11.2016 של עו"ד שרית דנה והמהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח הביקורת ניתן לקרוא מעתה באתר המועצה האזורית עמק הירדן תחת הכותרות: המועצה, חוק ומנהל, דוחות ביקורת, שנים קודמות, 2016. שם פרושה הפרשה כולה מתחילתה ועד סופה והקורא הסביר יכול להבין את האירוע כולו. ניתן לקרוא גם כאן באתר האינטרנט של העיתון "כוכב הצפון" www.star10.co.il בכתבה עצמה.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page