top of page

הנהלת המרכז הרפואי פדה-פוריה הכשירה חניון נוסף לרווחת המטופלים והמבקרים הסתיימו העבודות להכשרת מגרש

המגרש מסומן ומואר וכולל 200 מקומות חנייה נוספים ושש חניות נכים. המגרש החדש פתוח לרשות הציבור הרחב, מטופלים, עובדים ומבקרים.לדברי שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי, " אנחנו ממשיכים לפעול כדי לתת מענה טוב יותר לציבור ולמנוע מצוקת חנייה. הנהלת המרכז הרפואי דאגה להכשיר חניון נוסף, מרווח ומואר, הכולל גם מקומות חניה מסומנים לנכים, לרווחת המטופלים והמבקרים".


שאלנו את מנהל בית החולים מה יחס החלוקה אם קיים בכלל בין בית החולים לבין המועצה האזורית בעמק הירדן לעניין הכספים שנכנסים למועצה מרישום דוחות החניה לבאי בית החולים? האם לבית החולים יש רווח כל שהוא מדו"ח שנרשם? מהיכן הושגו כספי ההשקעה בהכשרת מגרשי החניה?


וזו תשובת בית החולים פוריה: אכיפת הסדרי החניה במרכז הרפואי פדה פוריה מבוצעת על ידי פקח המועצה האזורית עמק הירדן. למרכז הרפואי אין שום רווח כספי ממתן הדוחות.


לאחרונה הכשיר המרכז הרפואי פדה פוריה מגרש חנייה חדש נוסף ובו 200 מקומות חנייה, לרווחת המבקרים והמטופלים. העבודות להכשרת החניון בוצעו במימון המרכז הרפואי ובסיוע תקציבי מחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. לגבי מידע בדבר ההיקף הכספי של הדוחות יש לפנות למועצה האזורית עמק הירדן.


אכן כך עשינו ופנינו למנכ"לית המועצה בשאלות:

1. מה היקף ההכנסות של המועצה האזורית עמק הירדן מרישום דוחות חניה רק בבית החולים פוריה ולא בכלל רחבי המועצה?

2. מדוע המועצה לא מבצעת חלוקת הכנסות בין המועצה לבית החולים לטובת שיקום שיפור והרחבת שטחי החניה בבית החולים המשרת את כלל תושבי האזור?


להלן תגובת המועצה:

רצ"ב תגובת המועצה האזורית עמק הירדן לשאלותיך בנושא: לבקשת הנהלת בית החולים ועל מנת לאפשר את פעילותו התקינה של המוסד הרפואי, פקחי המועצה הם אלו האוכפים את החניה ופועלים כנגד החונים בחניות נכים, על מדרכות או מפריעים לתנועת אמבולנסים. מי שגובה את התשלום עבור החניה בשטח בית החולים הוא בית החולים ומתוקף כך, באחריותו גם לדאוג למבקרים ולמטופלים ולייצר חניה מסודרת לבאים בשעריו.


בשים לב מה הייתה השאלה ומה התשובה שקיבלנו מדובר המועצה האזורית עמק הירדן. התגובה מתייחסת לתשלום עבור חניה בשטחי בית החולים כשאנו מגיעים ומצליחים לתפוס מקום חניה ואז גם משלמים.

אבל זו לא הייתה שאלתי. אני שאלתי בהקשר לדוחות חניה שנרשמו ע"י הפקח לעוברים על החוק וחונים בניגוד לחוק על חניית נכים ובכלל, מה היקף הגביה בשלוש שנים האחרונות?


לטענת ד"ר ארז און, המועצה היא שגובה את הכספים לקופתה מדוחות החניה וליתר דיוק מהעוברים על החוק. וזה אכן נכון למיטב ידיעתי. שאלתי שוב מה היקף הכספי בשנה שנכנס לקופת המועצה בשלוש שנים האחרונות מדוחות החניה לעברייני החניה?


בית החולים פוריה הוא גוף המשרת את כולנו. דעתי האישית היא שזה ממש לא הוגן שהמועצה אוכפת את חוקי החניה בשטח בית החולים ורושמת דוחות לנהגים פורעי חוק ואילו בית החולים לא מרוויח מכך כלום.


יתרה מכך הוא משקיע בתשתיות לחניה מכספים שיכולים להיות מושקעים ברפואה ולא בתשתיות. אינני יודע כיצד זה עובד בבתי חולים אחרים אבל זה נושא שלא צודק. בהעדר הפרשה מהסכום שנגבה מיידי שנה ויהיה הסכום אשר יהיה לאחר ניכוי הוצאות המועצה באכיפה ובטיפול בגביה טוב תעשה המועצה באם תעביר אחוז מסוים שיקבע מההכנסות שנגבות מדוחות החניה וזאת לטובת בית החולים המשרת את כולנו.


ברשויות כספי דוחות החניה חוזרים לתושב ואילו במצב הנוכחי המבקר בבית החולים צריך לחכות עד שיוקצה תקציב להרחבת שטחי החניה בבית החולים בכדי שייהנה מכספי הדוחות ששילם במהלך השנים. כספים אלו יכולים לסייע רבות בהרחבת שטחי החניה בבית החולים פוריה במיוחד לקראת פתיחת המרכז השיקומי.
#ביתחוליםפוריה#חניהבביתחולים#עמקהירדן#דוחותחניה#מועצהעמקהירדן#עברייניחניה#אכיפתחוק

"רארזאון#מגרשחניה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page