top of page

המכרז המסריח לקרקעות בפוריה כפר עבודה

עודכן: 3 ביוני 2022


פוריה - כפר עבודה

בשבוע שעבר קיים שופט בית המשפט המחוזי, צרפתי, דיון בעתירה שעניינה ליקויים בהתנהלות מכרזי המנהל בפוריה כפר עבודה ובקשה לפסול מועמדים שעולה חשד להצהרות כזב ולהתנהלות לא כשרה.


כבר למן תחילת הדיון נראה שהשופט צרפתי הבין את שקרא והוא מתח ביקורת נוקבת על המועצה האזורית עמק הירדן העומד בראשה ובכיר נוסף במועצה.

הוא הציג עמדה נחרצת שמה שנעשה במכרז הזה הוא מסריח ואף שאל אל עורכי הדין של המינהל מה רק אני רואה ואתם לא? השופט לא העניק כל הנחה לעורכי הדין מטעם המינהל תוך שהוא מותח ביקורת נוקבת על התנהלות המועצה, הוועד המקומי בכפר עבודה ובכיר במועצה כאשר כוונתו לרענן סרי.


השופט העניק לעותרים את מבוקשם ושלח את המינהל לבדוק את כל ההצהרות המסמכים והמצהירים ואף ציין "מצידי תעבירו אותם בדיקת פוליגרף ומי שימצא דובר שקר תיגשו למשטרה ותגישו תלונות".


עורך הדין איתמר בן זאב המייצג את העותרים ציין כי הוא לא נזקק לומר מילה וחצי מילה השופט ייצג נאמנה את העותרים הבין את התיק ונראה שהעמיק בכתוב בעתירה.


בסופו של ההליך השופט צירף לבקשת המינהל את המועצה האזורית עמק הירדן כמי שאמורה להשיב כמו גם את החשודים לכאורה שהצהירו הצהרת כזב למינהל ואלו שקיבלו אישורי תושב שלא כדין ועוד. על כך נאמר "מה שנולד בחטא סופו בחטא".


חלק מהזוכים שכרו את שרותיו של עו"ד גלעד ראש בכדי שזה ייצגם בעתירה.
#פוריהכפרעבודה#שופטביתהמשפטהמחוזי#התנהלותלאכשרה#התנהלותהמועצה#מועצהמקומיתעמקהירדןאולי יעניין אתכם...