top of page

הגשת הצעה למכרז באופן מקוון

לאחרונה התפרסם מכרז לבנייה עצמית בשכונת טבריה המושבה אשר תושבים רבים מביעים בו התעניינות. לכן, מצאתי לנכון להסביר על הליך הגשת ההצעה למכרז באופן מקוון. תשומת ליבכם כי הכתוב להלן הינו נוגע למכרז זה בלבד.

ראשית, יש להדפיס את חוברת המכרז דרך אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).


המכרז כולל מס' קבוצות זכאות: נכים, בני מקום וכלל הציבור. כל קבוצה מחולקת לסדר קדימויות אותו ניתן לראות בחוברת המכרז. עליכם לבדוק לאיזו קבוצה אתם משתייכים לפי הקריטריונים המפורטים בכל קבוצה ולוודא כי הנכם עומדים בתנאים.


לצורך הגשת הצעה למכרז המקוון עליכם להצטייד מראש באישורים הנדרשים המפורטים בחוברת המכרז וכן בתצהירים החתומים על ידכם ומאומתים על ידי עו"ד. נוסח כל האישורים והתצהירים מצורפים לחוברת המכרז ואין לערוך בהם שינויים למעט השלמת פרטים נדרשים. תשומת ליבכם כי האישורים והתצהירים הנדרשים משתנים בין קבוצה לקבוצה אליה אתם משתייכים וכי קבלת האישורים לוקחת זמן מה ולכן לא כדאי לחכות לרגע האחרון. יש לשמור בידכם את כל המסמכים המקוריים.


אם למשל הנכם שייכים לקבוצה א' (נכים) עליכם להמציא אישור מתאים ממשרד הביטחון/ ביטוח לאומי בנוסח המצורף לחוברת המכרז. לעיוורים ולקויי ראייה יש להמציא אישור משרד הרווחה ובצירוף צילום תעודת עיוור/לקוי ראייה. כל המגישים בקבוצה זו נדרשים לצרף תצהיר כי לא קיבלו בעבר מגרש עקב הנכות וכי המגרש ישמש לצורך בניה למגורי הנכה.


ככל והנכם משתייכים לקבוצה ב' (בני מקום) עליכם להמציא אישור תושבות מהרשות המקומית או תמצית רישום מורחבת ממשרד הפנים. עליכם לוודא כי הנכם עומדים בהגדרת "בני מקום" כמפורט בחוברת המכרז.

ככל והנכם מחוסרי דיור יש לצרף תצהיר בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים וכן תעודת זכאות / אישור חסר דיור אותם ניתן לקבל מחברת מילגם / מגער / עמידר.


מגיש הצעה שהינו חייל מילואים פעיל בהתאם להגדרה בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, עליו לצרף אישור זכאות ותצהיר מתאימים.


ככל והנכם ידועים בציבור יש לצרף פס"ד הצהרתי מבית משפט או תצהיר מתאים על היותכם ידועים בציבור. לזוגות אשר עומדים להתחתן- עליכם להמציא אישור על כך שנרשמתם ברבנות לפחות 3 חודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעה למכרז (נכון למועד זה 31.1.2022 כפי שפורסם בחוברת המכרז).


כמו כן על כל מגישי ההצעה לצרף להצעתם תצהיר אי קבלת סבסוד, צילום תעודת זהות ואת טופס אישור הצעה להשתתפות במכרז כשהוא חתום.


המכרז כולל מגרשים לבניית יחידת דיור אחת אליהם יש להגיש הצעה של מציע אחד (בני זוג נחשבים כמציע אחד) וכן מגרשים לבניית 2 יחידות דיור - ככל ויש לכם שותף ידוע עליכם להגיש את ההצעה במשותף.


את ההצעה יש להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של רמ"י ולצרף לה סריקה של כל האישורים והתצהירים. יש להירשם תחילה באתר "ממשל זמין". ניתן להגיש את ההצעה המקוונת באופן עצמאי או באמצעות עורך דין שיוכל גם לאמת את חתימותיכם על התצהירים.


ככל ומגיש ההצעה זכה במכרז, יהיה עליו להפקיד שיק בנקאי בסך 5,000 ₪ כתנאי לאפשרות בחירת מגרש. את כל המסמכים המקוריים שצורפו להצעה המקוונת יש להגיש בשלב בחירת המגרש.


תשומת ליבכם כי האמור אינו מפרט את כל תנאי המכרז ולא כולל את כל נספחיו ודרישותיו, לא נוגע לתוכן המסחרי והמשפטי בו ואינו מהווה בשום מקרה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. הגשת הצעה למכרז הינה באחריותו של המציע בלבד.


כותבת הטור עוסקת בתחום המקרקעין מזה כ-11 שנים.

להתייעצות ללא התחייבות ועלות: 04-8674745, 050-9966523

בברכת שבת שלום, עדי און, עו"ד
#מכרז#שכונהבטבריה#טבריה#בניהעצמית#אינטרנט#מקרקעיישראל#ביטוחלאומי#תושבות

#רשותמקומית#משרדהפנים#מועצתמקרקעישיראל#מגרשיםלבניה#יחידתדיור#ממשלזמין#עדיאון#עורכתדין#מקרקעין#מחוסרידיור

אולי יעניין אתכם...