top of page

בועז יוסף - גיבור על חלשים

שביתה זה שביתה ויש לכבד את הגופים המקצועיים השומרים על העובדים. אלא ש... בעיריית טבריה יו"ר הוועדה הממונה נוהג כביריון ציבורי והכל בחסות משרד הפנים. צא ולמד מה קרה לעובדות העירייה הסייעות שבעיריית טבריה שהחליו שהם לא עושות את עבודת הגננות בכדי שלא לשבור את השביתה עליה הכריזה הסתדרות המורים והגננות. יו"ר הוועדה הממונה, הפקיד הממשלתי בועז יוסף החליט לאור אי הגעת הסייעות לגני הילדים הבוקר ואי פתיחת השערים בפני הילדים והצהיר כי:


"אנו רואים בחומרה רבה את הצעד החד צדדי שבו בחרו הסייעות לנקוט היום.

מדובר בעובדות עירייה שהחליטו לפעול על פי הנחיית ההסתדרות ולא על פי דרישת הרשות המקומית. במשך כל שעות הלילה, פעלו אנשי אגף החינוך בשקידה וביצירתיות על מנת להביא הבוקר לפתיחת מרבית גני הילדים כסדרם, במתכונת בה יופעלו על ידי סייעות הרשות ובמטרה להקל על התושבים ולמצוא בעבורם פיתרון הולם לימי השביתה.

לצערנו הרב, הסייעות שנתבקשו להגיע לעבודה ולקבל את הילדים בגנים, בחרו להישמע להנחיית ההסתדרות.

משכך, הנחה יו"ר הוועדה הממונה וראש עיריית טבריה בפועל בועז יוסף את גורמי המקצוע בעירייה, שלא לשלם את שכרן של הסייעות. בועז יוסף אמר עוד: 'שהסייעות יפנו לקבל את שכרן מהגוף שאליו הן נשמעות ואת הנחיותיו הן מקיימות'. עיריית טבריה תמשיך לפעול ולעשות למען תושבי העיר, כי זהו תפקידם של עובדי העירייה".

אולי יעניין אתכם...