top of page

אלגאלי יהושע לא יורד מהכותרות


כבר נאמר בפרשנויות לסיפורי המקרא "הרצחת וגם ירשת". במה דברים אמורים. סיפורו של האיש, שרבים מאתנו כלל אינם מכירים כולל כותב שורות אלו, למעט מהכתוב בד"ר גוגל, ומהיום בו הוא נכנס לעבודה בעיריית טבריה כמנהל אגף משאבי אנוש.

בישיבת מועצת העיר מספר 6-2006 מיום 11.5.2022 בשקט ומתחת לרדאר כאשר איש מאיתנו לא יודע, לא שמע, לא הובא לידיעת הציבור מועד הישיבה וסעיפי הדיון, ביקש יהושע אלגאלי לקבל החזר הוצאות משפטיות בגין ההליך שהיה לו בבית הדין לעבודה בהקשר לעבודתו כמנהל אגף משאבי אנוש. במידה ויאושר לו ע"י משרד הפנים בהתאם לחוזר מנכ"ל 6-2004 החזר הוצאות משפטיות, מה שברור שמשרד הפנים יאשר זה יהיה על חשבון משלמי המיסים.

במצב נורמלי רגיל ללא כל הרעש סביב בחירתו מכרז תפור וכד', הכל היה בסדר גמור ואין כלל בעיה עם הבקשה של מר יהושע אלגאלי מגיע לו עפ"י דין. אלא מהי? האיש נכנס לעבודה ללא מכרז ועמידה בתנאי הסף המקוריים כדין, במכרז החוקי הראשון אותו ערך מוני מעתוק זכה טייס קרבי סא"ל מקצועי עם עבר מקצועי בתחום. כשמוני מעתוק עזב הבין הטייס כי הוא לא רצוי, והלך.

במקום וללא דיחוי או מכרז נכנס במקומו יהושע אלגאלי ורק אחרי יצא המכרז השני כאשר אלגאלי כבר משמש בתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש. כפי שעלה מהטענות בבית הדין לעבודה המכרז הוטה, תנאי הסף שונו, וכל זאת בעת שמר אלגאלי כבר משמש בתפקיד מנהל אגף משאבי מאז ינואר 2021.

משרד הפנים בלי למצמץ אישר תשלום שכר לעובד בכיר ללא מכרז במהלך שנה שלמה! ובניגוד לדין. זאת, לפחות על סמך מה שכתבו בכתבי ההגנה פרקליטי משרד הפנים. שנה האיש עבד וקיבל שכר, אין לזה אח ורע בהתנהלות ציבורית חוקית וזה נוגד את כל הוראות משרד הפנים שלא כיבד כלל את הנהלים של עצמו.

ברור לכם ובמיוחד לי שאנשי משרד הפנים סתמו את הפה והאוזניים, הכלבים נבחו והשיירה עברה ויו"ר הוועדה הממונה בועז יוסף אף הצהיר ברדיו האזורי שהוא מעדיף אדם שכבר ביצע עבירות משמעת שבגינם הורשע והורחק בפסק דין לשנים, מעבודה בתחום התמחותו. יוסף העדיף כזה מאשר תלמיד חדש בתחום. אחרי כל אלו ועם הטעיית הוועדה ואי אמירת כל האמת וכל מה שקרה כזכור לכולנו האיש סיים את עבודתו בעיריית טבריה בפבוראר 2022.

לאחרונה הגיש בקשה להחזר הוצאות משפטיות בגין ההליך המשפטי שהיה לו בו הוא הפסיד והלך לביתו. לכן, הכותרת "הרצחת וגם ירשת".

ברור לכל בר דעת שמבקר הרשות המקומית, אמור וחייב לבדוק את תקינות כל ההליך בעניין יהושע אלגאלי, דבר שאני בספק רב אם הוא ייבדק כלל ולמעשה אני בטוח שהוא לא, ואפרט בהמשך. המדהים עוד יותר לקרוא, כי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 6-2004, לעניין החזר הוצאות משפטיות, חייבת להיות וועדה מקצועית המורכבת מיועמ"ש העירייה, גזברית העירייה והפלא ופלא מבקר העירייה?!! כך כתוב בחוזר.

הנה כי כן הרשות המבקרת הופכת להיות הרשות המבצעת?! חברים אתם מבינים למה עניין אלגאלי כלל לא ייבדק ע"י מבקר העירייה? כי הוא המליץ ביחד עם חבריו לוועדה לאשר ליהושע אלגאלי החזר הוצאות וזה הובא לישיבת המועצה כאמור וזה אושר כמובן פה אחד. אחרי הכל למי אכפת אם משרד הפנים עוצם עיניים, אוזניים, ופה?! כבר שנה וחצי ויותר?

על כך נאמר בפרשנויות למקרא "הרצחת וגם ירשת".

25 צפיות

אולי יעניין אתכם...