top of page

אושר תקציב המועצה האזורית הגליל התחתון לשנת 2022

היקף הפעילות המאוחד של המועצה והמרכז הקהילתי עומד על 134 מיליון ₪, המהווים גידול של 7% ביחס לתקציב של שנה שעברה.השבוע אישרה מליאת המועצה את התקציב לשנת העבודה 2022. תקציב המועצה גדל השנה ב-9 מיליון ₪, זאת על אף ההקטנה המשמעותית במענקי האיזון שמקבלת הרשות ממשרד הפנים לאור העליה במדד החברתי - כלכלי של הרשות. תוספת התקציב נובעת מכמה פעולות שמבצעת הנהלת המועצה וביניהם תהליכי התייעלות שביצעה המועצה בהתקשרויות שונות, תקציבים שקיבלה הרשות מהיטלי ההשבחה השונים בעקבות תנופת בניית ההרחבות ביישובים, בנוסף העלתה המועצה את מס הארנונה לבסיסי צה"ל, למתחמי חציבה ותשתיות שונים, למפעלים ולעסקים ובדגש על פארק התעשיה קדמת גליל.


בסיס התקציב של המועצה גדול עוד יותר אך המועצה מתמודדת כבר שנים רבות עם עומס מלוות משמעותי אשר הוחלט לאחרונה לפעול לצמצום משמעותי של עומס המלוות כך שלא יהווה נטל על ההתנהלות הכספית של המועצה.


התחומים הבולטים בהם עוסק תקציב 2022 הם בתחומי הקהילות ביישובים, שיפור השירות לתושב במחלקות העמוסות, שדרוג המערך הדיגיטלי של המועצה ובדגש על תחומי ההתממשקות עם התושבים, והגדלת הפעילות של אגף החינוך. וביתר פירוט:

הגדלת היקף התקצוב לגיוס והכשרה של מזכירי יישובים ומנהלי קהילות ביישובים השונים, תגבור משמעותי של השירות לתושב והמענה באגף הנדסה ובוועדה לתכנון ובניה, קבלת אחריות על מרכז היום "גיל הגליל", הקמת מחלקת ותיקים בשיתוף עם המרכז הקהילתי, ייעול ושדרוג נושא הביוב במועצה, שיפור המענה לטיפול בחיות בר בשטחים החקלאיים ובתוך היישובים באמצעות פקח ייעודי, מיסוד מועדון "שחקים" לילדים עם צרכים מיוחדים, פריסת פחים כתומים ברוב יישובי המועצה, הקמת תחנות טיפול חדשות במחלקה לשירותים חברתיים, רכישת אוטובוסים צהובים חדשים, הגדלת היקף משרה של קב"ט מוסדות חינוך לשיפור המענה והידוק הפיקוח, תקצוב תחזוקת אתרים בשטחים הפתוחים, העמקת פעילות שביל הגליל, הגדלת היקף הפעילות של מרכז "בידיים שלנו", חיזוק הצהרונים, פיתוח וטיפוח צוותי חינוך והגדלה של מצבת כח האדם באגף החינוך. ראש המועצה ניצן פלג בירך את חברי המליאה על אישור התקציב וביקש להודות לגזבר המועצה שלמה אלקחר ולסגניתו אורטל יצחק על פועלם המסור בבניית התקציב אל מול מנהלי האגפים והמחלקות במועצה.


חבר המליאה, מי שהיה סגנו של ראש המועצה עד לא מזמן, ראוביק סמאג'ה מתח בפני כתבנו ביקורת על רקע כך שהתקציב אינו משקף את התקציב האמיתי של המתנ"ס והעלה טענות נוספות על השקיפות של הנתונים בתקציב. לראשונה התקציב לא עבר פה אחד כי אם עם חמישה מתנגדים ושני נמנעים מתוך 18 חברי מליאה. אלו ניצנים לא בריאים לניצן.
#גלילתחתון#תקציב#מועצהאזורית#משרדהפנים#חברמליאה#ראשמועצה#מרכזקהילתי#מועדון#פחיםכתומים#מוסדותחינוך#צהרונים#צוותחינוך

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page